runeBildMix

 

Från UFO-Aktuellt 3/18, (Box 175, 733 23 SALA)

Tapt tid/missing-time, case.

Ovanligt fall med förlorad tid

 

”En sak som vi inom UFO-Sverige lärt oss av de dörrknackningsprojekt som föreningen genomfört genom åren är att det finns en riklig mängd av huvud­sakligen äldre observationer bland den breda allmänheten som aldrig kommit till UFO-Sveriges kännedom.

 

Detta märks inte bara genom dörr­knackningarna i sig utan även genom den medieuppmärksamhet som före­ningen får i samband med projekten. När UFO-Sverige gjorde ett pressut­skick i samband med det nyligen genomförda Projekt Yngaren, som ni kan läsa om i detta nummer, gav det återigen ett stort gensvar. Nedan sam­manfattas en av de mer intressanta rapporter som inkom som ett resultat av den senaste uppmärksamheten i medierna.

 

        

Nykvarn, våren 2002

Den 24 augusti mottog rapportcentralen ett mejl av en kvinna som återgav en egendomlig upplevelse som inträffade i mars eller april 2002. Kvinnan hade varit på dans i Stockholmsområdet och var på väg hem till sin dåvarande bostad i Åkers Styckebruk. Ungefär när hon befann sig i höjd med Nykvarn och nyligen hade passerat avtagsvägen till Nykvarn från E20 fick hon se vad hon uppfattade som ett gulaktigt klotliknande föremål som hon jämför med månen, strax över träden på höger sida om vägen (norrut). Kvinnan fortsatte längs vägen och kunde då se föremålet vid sidan av vägen under en tid medan hon färdades längs en raksträcka utanför Nykvarn. Därefter försvann föremålet hastigt och hon upplevde det som att föremålet slocknade eller helt plötsligt försvann. Ögonblicket efter att hon tappade bort föremålet vaknade observatören helt plötsligt upp vid en plats som hon kallar Läggestabacken som ligger vid E20 sydväst om Mariefred. Observa­tören var då en aning förvirrad och viss­te först inte var hon var men förstod så småningom att hon befann sig vid Läggesta.

 

Kvinnan hade inget minne av färden mellan Nykvarn och Läggesta och hon hade ett riktmärke längs vägen som var ett möbelvaruhus som ligger mellan Nykvarn och Läggesta som hon alltid brukade lägga märke till då hon visste att hon endast hade 10 kilometer kvar hem därifrån. När hon kom till sans vid Läggesta hade hon inget minne av att ha sett eller passerat varuhuset.

 

 

Kvinnan fortsatte sedan hem vilket tog mellan 5 och 10 minuter. När hon kom fram tog hon en kopp te och tittade sedan på klockan och noterade att den var 03.45. Hon dubbelkollade på mer än en kiocka men samtliga klockor visade 03.45. Kvinnan uppgav under intervjun med rapportcentralen att hon vet att hon hade lämnat av sin kamrat i Älvsjö vid 00.30. Att det verkligen var vid den tiden är hon säker på då kamraten hade frågat henne om tiden när hon blev avsläppt och observatören hade då svarat att den var 00.28. Kamraten hade då skojat om huruvida det var en exakt tidsangivelse eller ej. Enligt kvinnan skulle hon i sådana fall varit hemma Akers Styckebruk omkring 01.30 om hon hade kört hem utan avbrott.

 

Föremålet beskrev observatören som väldigt klart och storleksmässigt som en fullmåne men med den orangegula nyansen som månen har när den står närmare horisonten. Föremålet rörde aldrig på sig utan stod helt stilla över träden. Kvinnan uppgav att hon kunde se föremålet ganska länge och hon tänkte först att det var konstigt att månen befann sig där. I dag är hon dock övertygad om att det inte var en måne. Direkt efter att föremålet försvunnit vaknade hon upp i ett desorienterat tillstånd och visste inte var hon var.

 

Kvinnan beskrev även att hon påverkades positivt i sin vardag efter händelsen. Hon hade dessförinnan haft det lite jobbigt på arbetet då det hade gjorts en omorganisation.  Efter  observationen uppger hon att hon hade "en enorm kraft". 

 

Hon bibehöll den positiva inställningen och uppger att observatio­nen blev som en vändpunkt för henne.

En kontroll av färdvägen mellan Älvsjö och Akers Styckebruk gjordes däref­ter med hjälp av Google Earth. Kontrollen visade att det är en sträcka på cirka 63 kilometer och att det tar cirka 45 minuter att färdas mellan orterna. En kompletterande kontroll i programmet visade att sträckan från avfarten vid Nykvarn till Läggesta är cirka 17 kilo­meter och tar omkring 10 min att avver­ka. Detta är följaktligen sträckan som observatören inte minns något ifrån.

En sista kontroll gjordes även av sträckan mellan Läggesta och Akers Styckebruk som alltså är den sträcka som observatören färdades efter att hon kommit till sans igen och som enligt observatören tar cirka 5 till 10 minuter att avverka. Den sträckan visade sig vara cirka 5,5 kilometer och tar cirka 6 minuter att köra. Observatörens uppgift om att hon borde varit hemma vid 01.30 ifall hon släppte av sin kamrat

00.30 och kört obehindrat från Älvsjö till Akers Styckebruk får därmed ses som bekräftad.

 

Denna intressanta rapport kommer att undersökas närmare och en utförliga­re redogörelse av fallet kan bli aktuell i ett framtida nummer av UFO-Aktuellt.

 

 missing time case från Sverige från 6min10sek.på denna ▲

 

 

Case 2:

Rimforsa tidigt 1990-tal

Ni som läser UFO-Aktuellt regelbundet vet att jag tidigare påpekat hur vanligt det är att de mer påtagliga rapporterna som kommer in till föreningen ligger många år tillbaka i tiden. Tyvärr så ser vi återigen att den trenden håller i sig i och med nedanstående rapport. Rapporter som kommer till oss flera år efter det att de har inträffat är betydligt svårare att undersöka och inte sällan har den som gjort observationen glömt att skriva upp dag och tidpunkt för händelsen. 1 det här fallet har vi inte ens ett säkert årtal att gå på.

 

Händelsen ägde rum på nyårsnatten 1991 eller 1992. En kvinna som vid tiden var i tioårsåldern hade i sällskap med sin tjugo år äldre syster gått ut en bit utanför hemmet i Rimforsa söder om Linköping för att titta på nyårsrake­terna. Men istället fick de se något annat.

Kvinnan berättar att de två då fick se ett relativt stort diamantformat föremål som höjde sig över en skogsdunge i när­heten av huset. Föremålet hade olikfär­gade blinkande lampor runt om och såg ut att befinna sig relativt nära platsen där de båda stod. Föremålet steg inled­ningsvis relativt långsamt upp över sko­gen för att sedan stanna upp och bli hängande i luften över det lilla skogs­området. Därefter började föremålet sti­ga snett uppåt till vänster under några minuters tid och försvann sedan bortåt mycket hög fart på ett sätt som kvinnan beskriver "som ett streck".

 

De båda tyckte att föremålet såg ut att vara större än fullmånen och när kvin­nan under sitt samtal med rapportcen­tralen fick frågan om hon hade kunnat täcka föremålet med handen på en utsträckt arm svarade hon att handen inte riktigt hade räckt för detta.

Hon beskrev föremålet som diamantformat och med en något smalare form upptill och nedtill och bredare mitt på. På föremålet minns kvinnan att det fanns ett flertal blå och gröna lampor som växlade som i ett ljusband runt mittsektionen.

Trots att det var mörkt uppfattade kvinnan föremålet som slätt och utan skarpa kanter och med en blankt metal­lisk yta. Något ljud kunde de två systrar­na inte uppfatta.

Kvinnan beskrev även en del andra effekter som sammanföll med observa­tionen.

I samband med att föremålet stannade upp ovanför träddungen upp­levde hon det hela som att tiden stanna­de och att hon blev som förlamad.

Under vad som kan ha varit flera minuter kunde kvinnan endast observe­ra föremålet men inte röra vare sig armar eller ben. Efter vad hon minns i dag varade händelsen i uppskattningsvis fem minuter.

Liksom när det gäller händelsen  1 Nykvarn rör det sig även i det här fallet om en mycket intressant observationen som kommer att undersökas och doku­menteras närmare av UFO-Sveriges rapportcentral.

 

Tyvärr har kvinnan uppgett att hennes syster inte ville prata om observationen

efter att föremålet försvunnit och hon har heller inte varit villig att diskutera det hela närmare i efterhand. Istället har systern valt att bagatellisera händelsen.

Detta minskar naturligtvis chanserna för att UFO-Sverige ska få möjlighet att intervjua systern, något som vore intres­sant inte minst i syfte att kontrollera om även hon upplevde den paralyserande effekt som kvinnan beskrivit, och för­svårar undersökningen av händelsen som därmed kommer att vila på en per­son istället för på två.

 

 

 

 

 

Föremålet som sågs i Rimforsa i början av 1990-talet liknade en romb med olikfärga­de lampor i blått och grönt runt den tjockare mittsektionen. Lamporna (periferi) växlade som ett ljusband hade rört sig.  ▲  Bilder online som er likn.med vittnets teckning.    

 

 

UFO-Aktuellt 3/18, Box 175, 733 23 SALA                       

 

missing time cases videos

"he experienced a cosmic glimpse in the spaceship" |  BETTY AND BARNEY HILL STORY-pdf  | Janos missing time case in -78england

norsk nærkontakt/ufo-reise i 2007- inkl.videointervju

flere ufo-obs sverige siste årene

"När föremålet kom tystnade alla ljud"

Sogn og fjordane 1973; kjempespor på bunnen av Sognefjorden...